logo transp header150

Ånestad næringsområde Øst i Løten kommune

1801 Oversikt Planavgrensning nestad nringsomrde st 090118Planområde detaljregulering Ånestad næringsområde Øst i Løten kommune

 

Regulering av Ånestad næringsområde øst i Løten kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av detaljreguleringsarbeid for Ånestad næringsområde øst i Løten kommune.

Vedlagt følger situasjonskart med områdets plassering, planområdet er på ca. 183,9 daa. Formålet med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for næringsareal, samt adkomstveg til området fra framtidig fylkesveg (nåværende rv.3).

Tiltakshaver er Løiten Almenning

Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse krav om formell konsekvensutredning etter ”Forskrift om konsekvensutredninger”. Dette begrunnes i at reguleringen samsvarer med overordnede planer og at foreslåtte tiltak ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. Forskriftens § 4

Det er avholdt oppstartmøte med kommunen, 22.12.2017.

 

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 14.02.2018 til:
MjøsPlan, Postboks 6, 2390 Moelv.
Spørsmål kan rettes til
Hallgeir Mork
Tlf. 62365298, mob. 99731811
E-post: hallgeir@mjosplan.no

eller: Ida Marie Weigård
Tlf. 62365298, mob. 990973741
E-post: ida@mjosplan.no

1801 Arealplan Planavgrensning nestad nringsomrde st 090118

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart