logo transp header150

Hæhre skal utføre arbeider på Alpine-parsell - 06.07.2013

Hæhre fellesprosjektet E6 MjøsPlan

Innholdet er gjengitt fra artikkelen publisert "bygg.no"

Hovedentreprenørene som er til stede på Fellesprosjektet E6 Dovrebanen (Hæhre, Veidekke/Hochtief, Infranord og Eltel) skal alle fire utføre arbeider som betegnes som viktige for å holde fremdriften på Alpine Bau-kontrakten. Det største omfanget skal Hæhre utføre.

- Fellesprosjektet har identifisert arbeid som er viktig å få gjennomført av hensyn til sikkerhet, kritisk framdrift og koordinering mot øvrige entrepriser på kontrakten FP1 som Alpine Bau skulle gjennomføre på den ene parsellen på prosjektet E6 Dovrebanen, sier assisterende prosjektleder Anne Braaten i en kommentar til Byggeindustrien.

- Vi har forespurt hovedentreprenørene som er på prosjektet og har tildelt oppdragene etter en vurdering av pristilbud og framdrift. Alle fire skal utføre arbeider, det største omfanget skal Hæhre utføre, legger Braaten til.

I tidsrommet 21-28. oktober i år er det planlagt en periode hvor togene på Dovrebanen innstilles. I denne perioden skal i overkant av én kilometer med spor i den nye dobbeltsportraseen tas i bruk like nord for Langset. Dette gjøres fordi dagens spor på denne strekningen ligger i framtidig trasé for ny E6. Når togtrafikken skal innstilles over et så langt tidsrom, må dette bestilles og planlegges ca. ett år i forvegen. Dette er bl.a. for å gi togselskapene tid til å planlegge alternativ avvikling av trafikken. Spesielt gjelder dette for gods, i og med at Dovrebanen er en sentral godsforbindelse.

- Mange av de arbeidene som nå blir bestilt, gjøres for å kunne flytte jernbanesporet som planlagt i høst. En utsettelse ville ført til at både dobbeltsporet og E6 ble forsinket. Spesielt kritisk ville dette vært for den nye motorvegen, framholder Braaten, som opplyser at de fleste av disse oppgavene skal gjøres av Hæhre entreprenør.

- I tillegg har vi forespurt de jernbanetekniske entreprenørene våre om noen oppgaver som blir tildelt om kort tid. Dette gjelder bl.a. avretting, utlegging av underballast og legging av kabelkanaler langs traseen, legger hun til.

- Videre bestiller vi nå arbeid med to skjæringer som skal etableres i bratt terreng, samt ferdig utsprenging av Korslund- og Molykkjatunnelen. Begge disse tunnelene, som er ca. 550 meter lange, er drevet litt mindre enn halvveis og skal gjøres ferdige av Hæhre, fortsetter hun.

På traseen for dobbeltsporet grenser Alpines parsell opp mot den 3,9 km lange Ulvintunnelen, som bygges av Veidekke Hochtief. Unntaket var søndre portal, som inngikk i Alpines entreprise. Veidekke Hochtief skal nå videreføre sprengningsarbeidene i portalområdet, hvor det er et svært bratt parti som ligger rett ovenfor dagens E6.

- Her skal E6 legges på midlertidige bruer for å bygge portalen, og en forsinkelse av disse arbeidene vil gitt betydelige ringvirkninger fremdriftsmessig. Dessuten er det viktig at dette bratte området ikke blir stående uten permanent sikring av fjellsiden inn mot vinteren, påpeker Braaten.

Også i traseen for E6 skal det tas ut en skjæring inn mot Morskogstunnelen i nordre ende av Alpines parsell. Dette arbeidet, som er kritisk for å kunne åpne E6 som forutsatt på strekningen videre nordover, gjøres av Hæhre.

De arbeidene som Fellesprosjektet nå bestiller, vil i hovedsak starte fra månedsskiftet juli/august. Hæhre entreprenør er allerede i gang med tilrigging ved Korslund- og Molykkjatunnelen.

Når det gjelder resten av de gjenstående arbeidene som skal utlyses, håper prosjektet å ha en ny entreprenør på plass i november eller desember. Jobbene legges ut på offentlig anbud i slutten av august.

Entreprisen til Alpine Bau omfattet i utgangspunktet bl.a. bygging av 6,3 km med firefelts motorveg og 5,2 km med dobbeltspor på strekningen mellom Langset og Brøhaug, samt lokalveger og gang/sykkelveg.

Hoveddelen av de resterende arbeider i Alpines kontrakt

 

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart