logo transp header150

Øvre Birkebeinerbakken i Ringsaker kommune 03.02.2014

Oversikt Planarbeid Ovre Birkebeinerbakken RingsakerIgangsetting av reguleringsarbeid for Øvre Birkebeinerbakken i Ringsaker

I

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsarbeid for hytteområde, Øvre Birkebeinerbakken. Planområdet er avgrenset som vist på vedlagt kartutsnitt.

Området er regulert tidligere:

-          Birkebeinerbakken 7.3.2008, ca. 170 daa, forretning/fritidsbebyggelse.

-          Nybu-Vassbakken 13.5.1992, ca. 49 daa, fritidsbebyggelse.

Formålet med omreguleringen nå, er å legge til rette for enkeltstående fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, samt fortetting av eksisterende hytteområde.

Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse krav om formell konsekvensutredning etter ”Forskrift om konsekvensutredninger”. Dette begrunnes i at området er avsatt til byggeområde og at foreslått utbygging ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. ”Forskriftens” § 4.

Virkninger av planlagt utbygging skal utredes i den videre reguleringsprosessen.

Følgende tema er viktig i planleggingen:

-          Landskapsmessige forhold

-          Sikre grønnkorridorer og adkomst til skiløyper/turstier

Det er avholdt oppstartmøte med kommunen, 20.11.2013.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 3.3.2014 til:

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 3.3.2014 til:
MjøsPlan, Postboks 6, 2390 Moelv.
Spørsmål kan rettes til
Tor Ivar Gullord
Tlf. 62365298
E-post: torivar@mjosplan.no

Arealplan Planarbeid Ovre Birkebeinerbakken Ringsaker

 

 

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart