logo transp header150

Gang og sykkelveg, Sjusjøen i Ringsaker kommune 26.02.2014

 

Arealplan Planarbeid Gang-og-sykkelveg Sjusjen RingsakerIgangsetting av reguleringsarbeid for gang og sykkelveg, Sjusjøen i Ringsaker

 

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Sjusjøvegen fra Rømåsbommen til Gråten, (Ringsaker kommune).

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsarbeid for planlegging av gang- og sykkelveg langs Sjusjøvegen, fra Rømåsbommen til Gråten. Planlagt trase er avgrenset som vist på vedlagt kartutsnitt, (oversikt- og detaljkart).

Planarbeidet settes i gang for å bedre trafikksikkerheten på Sjusjøen.

I kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplan for Sjusjøen er det vist fremtidig gang- og sykkelveg på østsiden av FV2, (Sjusjøvegen) på den aktuelle strekningen.

Formålet med reguleringen, er å legge til rette for bygging av gang- og sykkelvegen med detaljert plassering. På deler av strekningen blir det foreslått fortau-løsning på grunn av plassmangel mellom fylkesveg og bebyggelse. I begge ender av strekningen tilpasses eksisterende turveger.

Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse krav om formell konsekvensutredning etter ”Forskrift om konsekvensutredninger”. Dette begrunnes i at området er avsatt til formålet i overordnet plan og at foreslått utbygging ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. ”Forskriftens” § 4.

Virkninger av planlagt utbygging skal utredes i den videre reguleringsprosessen.

Tema som blir viktig i planleggingen er:

Kryssingspunkter/gangfelt i fylkesvegen, busslommer og tilpasning til turveger/stier.

Det er avholdt oppstartmøte med kommunen, 20.11.2013.

 

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 3.3.2014 til:
MjøsPlan, Postboks 6, 2390 Moelv.
Spørsmål kan rettes til
Tor Ivar Gullord
Tlf. 62365298
E-post: torivar@mjosplan.no

Arealplan Planarbeid Gang-og-sykkelveg Sjusjen Ringsaker 2

 

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart