logo transp header150

Massedeponi Tyria, Sjusjøen i Ringsaker kommune 07.04.2014

Arealplan Planarbeid Massedeponi-Tyria Sjusjen RingsakerIgangsetting av reguleringsarbeid for Massedeponi Tyria, Sjusjøen i Ringsaker kommune

 

Detaljreguleringsplan for Tyria massedeponi på Sjusjøen i Ringsaker kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsarbeid for etablering av massedeponi, ved Tyria på Sjusjøen. Planområdet er avgrenset som vist på vedlagt kartutsnitt, oversiktskart og detaljkart med avgrensning av planområde. .

Forslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, (2014) område BA6.

Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse krav om formell konsekvensutredning etter ”Forskrift om konsekvensutredninger”. Dette begrunnes i at området er avsatt til byggeområde og at foreslått utbygging ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. ”Forskriftens” § 4.

Det er avholdt oppstartmøte med kommunen, 24.10.2013.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 16.5.2014 til:

 

 

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 28.6.2013 til:
MjøsPlan, Postboks 6, 2390 Moelv.
Spørsmål kan rettes til
Tor Ivar Gullord
Tlf. 62365298
E-post: torivar@mjosplan.no

Arealplan Planarbeid Massedeponi-Tyria Sjusjen Ringsaker

 

 

 

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart