logo transp header150

Bjønnåsen hytteområde i Ringsaker kommune 11.08.2014

Oversikt Planarbeid Bjnnsen RingsakerEndring av reguleringsplan for Bjønnåsen hytteområde i Ringsaker kommune

 

Endring av reguleringsplan for Bjønnåsen hytteområde, i Ringsaker kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsarbeid for eksisterende hytteområde, Bjønnåsen i Furnes Almenning.

Området er regulert tidligere, vedtatt 31.8.2005.

Planarbeidet settes i gang for å justere plassering av bebyggelse på ubebygde tomter, oppdatere skiløyper og veger til faktisk bruk og omregulering av noen adkomstveger til hytter.

Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse krav om formell konsekvensutredning etter ”Forskrift om konsekvensutredninger”. Dette begrunnes i at området er avsatt til byggeområde og at foreslått utbygging ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. ”Forskriftens” § 4.

Planarbeidet er en endring som krever full planprosess mht. offentlig ettersyn, mv.

Det er avholdt oppstartmøte med kommunen, 6.3.2014.

 

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 8.9.2014 til:
MjøsPlan, Postboks 6, 2390 Moelv.
Spørsmål kan rettes til
Tor Ivar Gullord
Tlf. 62365298
E-post: torivar@mjosplan.no

Arealplan Planarbeid Bjnnsen Ringsaker

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart