logo transp header150

Sjusjøvangen i Ringsaker kommune

 

Oversiktskart Sjusjvangen i Ringsaker kommunePlanavgrensning Sjusjøvangen i Ringsaker kommune.

 

Reguleringsplan for Sjusjøvangen, del av reguleringsplan for Sjusjøen, (1998) i Ringsaker kommune. Oppstartvarsel.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsarbeid for del av eksisterende reguleringsplan Sjusjøen.

Vedlagt følger oversiktskart og detaljkart med planavgrensning.

Området består av eksisterende utleiehytter som ønskes omregulert fra forretning/turistbedrift til fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål.

Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse krav om formell konsekvensutredning etter ”Forskrift om konsekvensutredninger”. Dette begrunnes i at området er avsatt til byggeområde i eksisterende reguleringsplan og at foreslått utbygging ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. ”Forskriftens” § 4.

Det er avholdt oppstartmøte med kommunen, 8.12.2014.

 

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 13.2.2015 til:

MjøsPlan, Postboks 6, 2390 Moelv.
Spørsmål kan rettes til
Tor Ivar Gullord
Tlf. 62365298
E-post: torivar@mjosplan.no

Planavgrensning Sjusjvangen i Ringsaker kommune

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart