logo transp header150

Kjærnesveien 2 m fl i Ås kommune

 

13815 Oversikt Planavgrensning Kjrnesveien 2.m.fl 190216Planavgrensning Kjærnesveien 2 m fl i Ås kommune.

 

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Kjærnesveien 2 m fl.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for privat detaljreguleringsplan for gnr/bnr. 113/14, 113/16, 113/17, 113/18 og 113/20 i Kjærnesveien i Ås kommune.

Oppstartsmøte:

Oppstartsmøtet med Ås kommune er avholdt.

Planområdet:

Planområdet er uregulert, men er i gjeldende kommuneplan disponert til næringsbebyggelse.

Planområdet er avgrenset som vist på vedlagte kartutsnitt, og er på ca 19 daa.

Hensikten med reguleringsendringen:

hensikten med reguleringen er å få detaljregulert området for plasskrevende varehandel.

Konsekvensutredning:

Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse krav om formell konsekvensutredning etter ”Forskrift om konsekvensutredninger”. Dette begrunnes i at området er avsatt til byggeområde og at foreslått utbygging ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. ”Forskriftens” § 4.

Grunneier, forslagstiller og plankonsulent:

Grunneier er Solberg Eiendpm AS

Forslagstiller er Ola Moe

Utførende plankonsulent er MjøsPlan AS

Oppstartsmeldingen kan sees på www.as.kommune.no, eller www.mjosplan.no:

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 05.02.2016 til:

MjøsPlan AS, pb. 6, 2391 Moelv.

Spørsmål kan rettes til Tor Ivar Gullord Tlf. 90860841 E-post: torivar@mjosplan.no

 

 

 

 

 

 

 

 13815 Arealplan Planavgrensning Kjrnesveien 2.m.fl 190216

 

 

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart