logo transp header150

Birkebeinerbakken øst i Ringsaker kommune

 

7812-Oversikt Planarbeid Birkebeinerbakken-Ost 02032015Planavgrensning Birkebeinerbakken-øst i Ringsaker kommune.

 

Reguleringsplan for Birkebeinerbakken-øst på Sjusjøen i Ringsaker kommune. Oppstartvarsel.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles, på vegne av Brøttum almenning igangsetting av reguleringsarbeid for del av (H8 og HN13) eksisterende reguleringsplan Nybu-Vassbakken, (1992) og hele reguleringsplan for Søthaugen-Birkebeinerbakken, (1993).

Vedlagt følger oversiktskart og detaljkart med planavgrensning.

Formålet med omreguleringen er:

-          Vurdere fremtidig sti- og løypenett.

-          Regulering av skiløype med tilkobling til eksisterende nett.

-          Fortetting av hytteområder.

-          Vurdering av felles friområder og naturområder.

Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse krav om formell konsekvensutredning etter ”Forskrift om konsekvensutredninger”. Dette begrunnes i at området er avsatt til byggeområde i eksisterende reguleringsplaner og i kommuneplanens arealdel og at foreslått utbygging ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. ”Forskriftens” § 4.

Det er avholdt oppstartmøte med kommunen, 20.11.2013.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 1.4.2015 til:

 

MjøsPlan, pb. 6, 2390 Moelv.

Spørsmål kan rettes til Tor Ivar Gullord Tlf. 90860841 E-post: torivar@mjosplan.no

 

 

7812-Arealplan Planarbeid Birkebeinerbakken-Ost 02032015

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart