logo transp header150

Omregulering Gåsbu hyttegrend i Hamar kommune

11815 Oversikt Planavgrensning Gaasbu Hamar 180216Endring av reguleringsplan for Gåsbu hyttegrend i Hamar kommune

 

Detaljreguleringsplan for Gåsbu hyttegrend i Hamar kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsarbeid for å endre hyttetomter innen planområdet fra festetomter til selveiertomter/arealtomter. Det vil også foretas endringer i plassering og størrelse på tomtene i deler av planområdet. Planområdet er avgrenset som vist på vedlagt kartutsnitt, oversiktskart og detaljkart med avgrensning av planområde. .

Forslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse krav om formell konsekvensutredning etter ”Forskrift om konsekvensutredninger”. Dette begrunnes i at området er avsatt til byggeområde og at foreslått utbygging ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. ”Forskriftens” § 4.

Det er avholdt oppstartmøte med kommunen, 17.12.2015.

 

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 3.3.2016 til:
MjøsPlan, Postboks 6, 2390 Moelv.
Spørsmål kan rettes til
Tor Ivar Gullord
Tlf. 62365298
E-post: torivar@mjosplan.no

11815 Arealplan Planavgrensning Gaasbu Hamar 180216

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart