logo transp header150

Nytt næringsområde på Taigaen i Løten kommune

17167 Oversikt Planavgrensning nytt nringsomrde Taigaen 151117Planområde detaljregulering nytt næringsområde i Løten kommune

 

Detaljreguleringsplan for nytt næringsområde i Løten kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av detaljreguleringsarbeid for et område gårds/bruksnr. 273/60 på Ånestad ved Taigaen i Løten kommune. Planområdet er avgrenset som vist på vedlagt kartutsnitt, oversiktskart og detaljkart med avgrensning av planområde, og er på ca. 14,5 daa.

Formålet med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for næringsareal i området.

Planen vil erstatte deler av eksisterende reguleringsplan med planID: 124. Dette fordi grønnkorridor flyttes til nordsiden av området for å opprettes en vegetasjonsskjerm mellom boligbebyggelse og næringsområdet.

Forslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse krav om formell konsekvensutredning etter ”Forskrift om konsekvensutredninger”. Dette begrunnes i at reguleringen samsvarer med overordnede planer og at foreslåtte tiltak ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. Forskriftens § 4.

Det er avholdt oppstartmøte med kommunen, 08.11.2017.

 

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 17.12.2017 til:
MjøsPlan, Postboks 6, 2390 Moelv.
Spørsmål kan rettes til
Hallgeir Mork
Tlf. 62365298, mob. 99731811
E-post: hallgeir@mjosplan.no

17167 Araelplan Planavgrensning nytt nringsomrde Taigaen 151117

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart