logo transp header150

Stavadalen i Sør-Aurdal kommune- 30.4.2013

Arealplan Stavadalen Sør-AurdalReguleringsplan for Stavadalen i Sør-Aurdal kommune

I henhold til plan-og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsarbeid for Stavadalen. Planområdet er beliggende i Stavedalen, (vist på vedlagt oversiktskart) og er en del av eksisterende reguleringsplan, Stavadalen (2006), avgrenset som vist på vedlagt utsnitt av planen, (CARAVAN, 21,8 daa).

Formålet med planarbeidet er omregulering fra næringsareal, (caravanområde) til fritidsbebyggelse, kombinert med caravanområde. Fritidsbebyggelsen utformes som "små-hytter". 

Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse krav om formell konsekvensutredning etter "Forskrift om konsekvensutredninger". Dette begrunnes i at området allerede er avsatt til byggeområde. Det ble avholdt oppstartmøte med Sør-Aurdal kommune 18.3.13.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 30.4.2013 til:

MjøsPlan, Postboks 6, 2390 Moelv.
Spørsmål kan rettes til
Tor Ivar Gullord
Tlf. 62365298
E-post: torivar@mjosplan.no

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart