logo transp header150

Gutubakken i Ringsaker kommune - 15.04.2013

Arealplan Oversiktskart  Gutubakken MjøsplanIgangsetting av reguleringsarbeid for hytteområde, Gutubakken på Sjusjøen

I henhold til plan-og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsarbeid for hytteområde, Gutubakken. Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnitt. Området er regulert tidligere, (Gutubakken 16.12.2009) til camping, men ble ikke satt ut i livet. Formålet med omreguleringen nå, er å legge til rette for bygging av hytter, nærmere definert som små- hytter. I kommuneplanen er det en del av E105. Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse krav om formell konsekvensutredning etter "Forskrift om konsekvensutredninger". Dette begrunnes i at området er avsatt til byggeområde og at foreslått utbygging ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. "Forskriftens" § 4. Virkninger av planlagt utbygging skal utredes i den videre reguleringsprosessen.

Følgende tema er viktig i planleggingen:

- Landskapsmessige forhold
- Sikre grønnkorridorer og adkomst til skiløyper/turstier

Det er avholdt oppstartmøte med kommunen, 11.2.2013.
Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 15.4.2013 til:
MjøsPlan, Postboks 6,
2390 Moelv.

Spørsmål kan rettes til Tor Ivar Gullord
Tlf. 62365298
E-post: torivar@mjosplan.no

 

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart