logo transp header150

Gamlestølen i Etnedal kommune - 15.04.2013

Arealplan Planarbeid Gamlestølen Etnedal 2Igangsetting av reguleringsarbeid for Gamlestølen i Etnedal

I henhold til plan-og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsarbeid for Gamlestølen. Planområdet er beliggende i Bakkebygda og er en del av eksisterende reguleringsplan, Gamlestølen (2009), avgrenset som vist på kartutsnitt. Formålet med planarbeidet er omregulering fra næringsareal, (caravanområde) til fritidsbebyggelse, kombinert med caravanområde. Fritidsbebyggelsen utformes som "små-hytter".

Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse krav om formell konsekvensutredning etter "Forskrift om konsekvensutredninger". Dette begrunnes i at området er avsatt til byggeområde og at foreslått utbygging ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. "Forskriftens" § 4. Det ble avholdt oppstartmøte med Etnedal kommune 7.3.13.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 15.4.2013 til:
MjøsPlan, Postboks 6, 2390 Moelv.
Spørsmål kan rettes til
Tor Ivar Gullord
Tlf. 62365298
E-post: torivar@mjosplan.no

Arealplan Planarbeid Gamlestølen Etnedal

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart