logo transp header150

Natrudstilen 7 i Ringsaker kommune - 25.2.2013

Arealplan Natrustilen Sjusjøen MjøsplanIgangsetting av reguleringsarbeid for hytteområde, Natrudstilen 7.

I henhold til plan-og bygningslovens §12-8 varsles igangsetting av reguleringsarbeid for hytteområde, Natrudstilen 7. Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnitt.
Formålet med reguleringen er å legge til rette for bygging av hytter i del av utbyggingsområde H107 i kommuneplanens arealdel. Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse krav om formell konsekvensutredning etter "Forskrift om konsekvensutredninger". Dette begrunnes i at området er avsatt til byggeområde og at foreslått utbygging ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. "Forskriftens" § 4. Virkninger av planlagt utbygging skal utredes i den videre reguleringsprosessen.

Følgende tema er viktig i planleggingen:

- Landskapsmessige forhold
- Sikre grønnkorridorer og adkomst til skiløyper/turstier
Det er avholdt oppstartmøte med kommunen, 2.10.2012.
Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 25.2.2013 til:
MjøsPlan, pb. 6, 2390 Moelv.

Spørsmål kan rettes til
Tor Ivar Gullord
(Arealplanlegger )
Tlf. 623 65298
E-post: torivar@mjosplan.no

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart